Hieronder vindt u de criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. Let op: het beschikbare budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen ons dwingen keuzes te maken.


Algemeen

De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken als de instelling of het organiserend comité bekend is bij ons. 


Criteria aanvraag

Dient u een aanvraag in, dan toetsen wij dat allereerst aan de volgende criteria:

 • de aanvraag is schriftelijk ingediend en duidelijk onderbouwd; 
 • het doel is in overeenstemming met onze doelstelling; 
 • het doel heeft geen politieke of religieuze boodschap; 
 • het doel veroorzaakt geen onnodige milieubelasting; 
 • het betreft geen verzoek om ondersteuning van individuen; 
 • er is een realistische begroting en dekkingsplan.

Voldoet uw aanvraag aan de gestelde criteria en voorwaarden, dan gaan wij over tot beoordeling van uw aanvraag.


Beoordeling aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, dienen aangemelde projecten aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • het project moet sociaal-culturele en ideële doel hebben voor bewoners van Zwanenburg en Halfweg (provincie Noord-Holland) op het gebied van: educatie, kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, en natuur en milieu;
 • het project moet leiden tot een aantoonbaar (liefst zichtbaar) maar in elk geval afgebakend resultaat, zodat de bijdrage gekoppeld kan worden aan het projectresultaat; 
 • het project moet uitgevoerd worden in het werkgebied Halfweg/Zwanenburg (provincie Noord Holland). De instantie die het project initieert kan uiteraard buiten dit gebied gevestigd zijn; 
 • betreft de aanvraag een project, dan moet dat project in de voorbereidende fase verkeren;
 • de ontvangende instantie moet goed georganiseerd zijn, van onbesproken gedrag zijn en aan kunnen tonen dat ze bonafide is; 
 • de ontvangende instantie moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan publicitaire acties rondom de honorering.


In behandeling nemen van uw aanvraag

Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, ontvangen wij uw aanvraag en de benodigde bijlagen graag schriftelijk.

Een aanvraag voor financiële steun bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wie u bent (inclusief de naam van contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres); 
 • wat het project inhoudt (projectbeschrijving met dekkingsplan); 
 • wat vraagt u; 
 • wat dit project bijzonder maakt ; 
 • waarom u denkt dat de aanvraag aansluit bij onze doelstelling; 
 • overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend, of van instellingen waarvan een bijdrage is ontvangen of die al een bijdrage hebben toegezegd; 
 • recent uittreksel van de inschrijving van de aanvragende instelling bij de Kamer van Koophandel; 
 • financieel jaarverslag van het laatste afgesloten boekjaar en de begroting voor het daarop volgende boekjaar.


Wij nemen geen aanvragen in behandeling

 • waarbij de aanvraag een direct of indirect politiek, religieus of commercieel doel of karakter hebben;
 • waarbij er sprake is van een belasting voor het milieu of een gevaar voor deelnemers van individuen; 
 • voor het achteraf aanvullen van ontstane tekorten, algemene fondsvorming, of compensatie in bankkosten.
 • geen project dat al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd, of waarvoor achteraf subsidie wordt aangevraagd; 
 • met een internationaal karakter en of ontwikkelingshulp; 
 • van overheden en van instellingen met overwegend commerciële doelstellingen; 
 • van instellingen die beschikken over aanzienlijk vermogen; 
 • voor financiële ondersteuning ten behoeve van een individu.


Afwikkeling

De aanvragende instelling wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontvangst van de aanvraag. Het besluit volgt uiterlijk op 31 maart of respectievelijk 30 september met de eventuele voorwaarden die aan de honorering worden verbonden en het moment waarop de honorering (ineens of in termijnen) zal worden uitbetaald. Een vaak gestelde voorwaarde is dat na afloop van het project financieel verantwoording wordt afgelegd. De wijze waarop is afhankelijk van de omvang van het project. Tegen besluiten van ons staat geen beroepsmogelijkheid open.